Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 12

tel./fax +48 87 565-02-05

e-mail sekretariat@sp6.suwalki.eu

 1. Zapisy na obiady przyjmowane są u kierownika stołówki. Zgłoszenia dokonują rodzice lub opiekunowie ucznia, wypełniając kartę zapisu na obiady ( druk dostępny poniżej, w zakładce „Strefa ucznia” lub u kierownika stołówki ).

 2. Cena obiadu wynosi 5.00 zł. Cena wynika z kalkulacji kosztów surowców spożywczych potrzebnych do przygotowania obiadu.

 3. Kwotę należności za obiady należy wpłacać na indywidualne konto bankowe przydzielone dziecku po wypełnieniu karty zapisu na obiady.

 4. W tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę i miesiąc żywieniowy.

 5. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym uczeń będzie korzystał ze stołówki szkolnej W przypadku braku zaksięgowania środków dziecko zostanie wypisane z obiadów.

         Wyjątek stanowią opłaty za miesiące:
         WRZESIEŃ (wpłata powinna być na koncie indywidualnym dziecka do 5 września)
         STYCZEŃ ( z uwagi na okres rozliczeniowy nie dokonuje się przelewu w grudniu , a dopiero w styczniu, przy czym wpłata powinna być na koncie indywidualnym dziecka  do 5 stycznia)

 1. Nieobecność na obiadach należy zgłaszać osobiście u kierownika stołówki , telefonicznie ( 87 565 – 02 – 05) lub mailowo  obiady@sp6.pl z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 14.00, tylko na tej podstawie będzie dokonane odliczenie. 
 1. Należność za odwołane obiady zostaje zarachowana na poczet wpłat za następny miesiąc. Należność tę należy rozliczyć przy najbliższej płatności poprzez pomniejszenie wpłaty za kolejny miesiąc. 
 1. Jeśli uczniowie uczestniczą w wycieczce (wyjściu), to odwołanie obiadu leży po stronie rodzica. 
 1. Miesięczna opłata za obiady naliczana jest z góry i podawana do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej w zakładce „Opłaty bieżące 
 1. Rezygnacja z korzystania z obiadów wymaga formy pisemnej na druku ( druk dostępny poniżej, w zakładce „Strefa ucznia” lub u kierownika stołówki ).
  Rezygnację należy złożyć u kierownika stołówki w terminie do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje rezygnacja z obiadów. Dopuszcza się możliwość przesłania wypełnionego druku drogą mailową: obiady@sp6.pl 
 1. Po rezygnacji z korzystania z obiadów w stołówce szkolnej, ewentualne nadpłaty szkoła przekaże na rachunek bankowy podany przez rodzica.