Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 12

tel./fax +48 87 565-02-05

e-mail sekretariat@sp6.suwalki.eu

Świetlica - Procedura bezpieczeństwa

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO POBYTU DZIECI Z KLAS I-III W ŚWIETLICY SZKOLNEJ OD 2.09.2020 r.

Celem procedury jest:

 • wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dzieci
 • zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu w szkole
 • usystematyzowanie zasad postępowania wobec dzieci
 • wdrażanie zasad postępowania w sytuacjach trudnych, kryzysowych

  Uwagi:
 • szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla dzieci rodziców pracujących, którzy zgłosili takie zapotrzebowanie oraz dostarczyli odpowiednie zaświadczenia wypełnione przez pracodawcę
 • opieka w świetlicy szkolnej jest sprawowana od poniedziałku do piątku, w godzinach od 06:30 do 17:00 (po godzinie 17:00 odpowiedzialność za ucznia cedowana jest na rodzica, który zobowiązany jest do punktualnego odbierania dziecka ze szkoły).

 

I  PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA

 • Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły i ze szkoły odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.
 • Rodzic przekazuje dziecko wyznaczonemu pracownikowi szkoły przy głównym wejściu do placówki (w wyznaczonej strefie).
 • Rodzice przebywając przy głównym wejściu zobowiązani są do zachowywania bezpiecznego dystansu wobec pracowników szkoły oraz innych rodziców i ich dzieci (co najmniej 1,5 metra).
 • Nauczyciel bierze odpowiedzialność za dziecko od momentu pozostawienia go przez rodzica w szkole.
 • Po wejściu do sali dziecko może zdjąć maseczkę, zobowiązane jest do ponownego zdezynfekowania dłoni (dzieci z klas I nie mają obowiązku dezynfekcji rąk, myją je mydłem)
 • Rodzic/opiekun odbierając dziecko zgłasza pracownikowi pełniącemu dyżur przy wejściu, po które z dzieci przyszedł, a pracownik przekazuje informację nauczycielowi świetlicy. Dziecko do wyjścia przygotowuje nauczyciel, a wyznaczony pracownik doprowadza dziecko do rodzica (do wyznaczonej strefy przy wejściu do szkoły).


II  POBYT DZIECKA W ŚWIETLICY

 • Dziecko może korzystać z szatni szkolnej lub wyznaczonego miejsca do przechowywania ubrania i obuwia w swoim worku.
 • Każde dziecko dezynfekuje/myje ręce, gdy nauczyciel o to poprosi (kilka razy dziennie).
 • Dzieci zachowują wobec siebie bezpieczny dystans.
 • Dzieci zobowiązane są do przynoszenia własnych przyborów szkolnych, zeszytów oraz podręczników (w tym kredek, plasteliny, etc.) - każde dziecko korzysta tylko i wyłącznie z własnych przyborów.
 • Każdy rodzic zobowiązany jest, aby zaopatrzyć dziecko w maseczkę ochronną.
 • Podczas pobytu w szkole dzieci bawią się tylko zabawkami wskazanymi im przez nauczyciela, nie przynoszą do szkoły własnych zabawek.
 • Dzieci mogą bawić się ze sobą przy zachowaniu bezpiecznego dystansu.
 • Ze względu na zasady bezpieczeństwa ilość dzieci w sali przypadająca na jednego nauczyciela określana jest na podstawie wielkości sali - zgodnie z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • Jedna grupa dzieci przebywa stale w wyznaczonej dla nich sali z przyporządkowanym do niej nauczycielem.
 • Co najmniej raz na godzinę nauczyciel wietrzy salę, w której przebywa razem z dziećmi.
 • Uczniowie, wraz z nauczycielem, mogą korzystać z sali gimnastycznej, boisk szkolnych, placu zabaw oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi - zalecane są aktywności bezkontaktowe.
 • Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać wyłącznie zdrowe dzieci, bez objawów choroby zakaźnej (kaszel, katar, gorączka, etc.). W przypadku zarejestrowania niepokojących objawów u dziecka podczas jego pobytu w szkole zostanie ono poddane izolacji.  Pracownicy placówki postępują zgodnie z procedurą szkolną dotyczącą COVID - 19.


III  PRACE PORZĄDKOWE I UTRZYMYWANIE HIGIENY

 • Z sal, w których będą przebywały dzieci usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować.
 • Wszystkie znajdujące się w sali przedmioty i sprzęty dezynfekuje się raz dziennie, po skończonych zajęciach.
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się na placu zabaw, sali sportowej i boiskach szkolnych są dezynfekowane z użyciem detergentów bezpośrednio przed wejściem dzieci na obiekt oraz po wyjściu użytkowników.
 • W szkole rozmieszczone są komunikaty informujące o potrzebie dezynfekowania dłoni wraz ze wskazówkami, jak prawidłowo tę czynność wykonywać.