Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 12

tel./fax +48 87 565-02-05

e-mail sekretariat@sp6.suwalki.eu

  1. Opłata za korzystanie z posiłków przez uczniów szkoły obejmuje koszty produktów wykorzystanych do ich przygotowania - do opłaty tej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki tj. 5,00 zł.
  1. Opłaty za posiłki za dany miesiąc należy uregulować do końca miesiąca poprzedzającego okres żywienia na indywidualne konto bankowe ucznia, które zostanie udostępnione po zapisaniu się na obiady u kierownika stołówki.

 

Zapisy na obiady przyjmowane są u kierownika stołówki. Zgłoszenia dokonują rodzice lub opiekunowie ucznia, wypełniając kartę zapisu na obiady

W tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę i miesiąc żywieniowy.

Miesięczna opłata za obiady naliczana jest z góry i podawana do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej w zakładce Opłaty bieżące

 

  1. Odpłatność za obiady za miesiąc wrzesień i styczeń należy uiścić do 5- go dnia tego miesiąca.
  2. Uregulowanie należności za miesiąc następny skutkuje wydaniem imiennego miesięcznego abonamentu na obiady.
  1. W przypadku nieobecności ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej, z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, przysługuje mu zwrot dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności, począwszy od dnia następnego po dniu zgłoszenia nieobecności. Należność za odwołane obiady zostaje zarachowana na poczet wpłat za następny miesiąc. Należność tę należy rozliczyć przy najbliższej płatności poprzez pomniejszenie wpłaty za kolejny miesiąc.

 

Nieobecność na obiadach należy zgłaszać osobiście u kierownika stołówki , telefonicznie( 87 565 – 02 – 05) lub mailowo  obiady@sp6.pl z jednodniowym wyprzedzeniem, tylko na tej podstawie będzie dokonane odliczenie.

 

  1. W przypadku rezygnacji ucznia z korzystania ze stołówki szkolnej rodzic lub opiekun ma obowiązek poinformowania kierownika stołówki na 7 dni przed planowaną rezygnacją
  1. W sytuacji zawieszenia zajęć lekcyjnych, z powodów niezależnych od działalności szkoły praca stołówki szkolnej zostaje wstrzymana, co skutkuje nie pobieraniem opłat za korzystanie z obiadów. Nadpłacone kwoty zostaną zaliczone na poczet wpłat na następny miesiąc.