Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 12

tel./fax +48 87 565-02-05

e-mail sekretariat@sp6.suwalki.eu

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest rodzic/opiekun prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO.

PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO SZKOŁY

 1. Do szkoły uczęszczają uczniowie zdrowi, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Młodsze dzieci przyprowadzane są tylko przez jedną osobę, też bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 3. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie któryś z domowników przebywa na kwarantannie.
 4. Rodzic przyprowadzający dziecko do szkoły zachowuje minimalny dystans społeczny (1,5m).
 5. Jeden rodzic/opiekun odprowadzający ucznia kasy I, może w razie konieczności wejść do szkoły, na teren szatni.
 6. Uczniowie klas II-VIII wchodzą do szkoły bez rodzica/opiekuna.
 7. Rodzic nie przebywa na terenie szkoły dłużej niż istnieje potrzeba.
 8. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na nos i usta oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.
 9. Rodzic ma obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do stosowania w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.

11.Dziecko do szkoły nie przynosi żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych z materiałów pluszowych i tkanin.

 1. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 2. W sytuacji, gdy pracownik odbierający dziecko przyprowadzone do szkoły przez rodzica , zauważy, że ma ono objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną, może podjąć decyzję, o nieprzyjęciu dziecka do szkoły na zajęcia.

ODBIERANIE  DZIECKA ZE SZKOŁY; POWRÓT UCZNIA ZE SZKOŁY.

 1. Rodzic/opiekun prawny odbierający ucznia ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę ochronną. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
 2. Rodzic/opiekun prawny zgłasza odbiór dziecka dyżurującemu pracownikowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny, zachowując dystans z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
 3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia i odprowadza do rodzica/prawnego opiekuna.

4.Dzieci przebywające na świetlicy,  placu zabaw lub na boisku szkolnym , przyprowadza do oczekujących rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.

 1. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych zajęciach udaje się do szatni i do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły.