Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 12

tel./fax +48 87 565-02-05

e-mail sekretariat@sp6.suwalki.eu

Rekrutacja elektroniczna do klasy I w roku szkolnym 2022/2023

Do suwalskich szkół podstawowych zostanie przeprowadzona rekrutacja elektroniczna.


Terminy postępowania rekrutacyjnego:

  • Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I – od 2.03.2022 r. od godz. 8:00 do 15.03.2022 r. do godz. 15:00.
  • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie – od 16.03.2022 r. do 21.03.2022 r.
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych – 22.03.2022 r. godz. 8:00.
  • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenie – od 22.03.2022 r. od godz. 8:00 do 25.03.2022 r. do godz. 14:00.
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych – 25.03.2022 r. godz. 15:00


Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły:
Rodzice kandydatów do klasy pierwszej, zamieszkałych w obwodzie danej szkoły, zgłaszają dziecko za pomocą systemu elektronicznego.

Wypełnione w systemie zgłoszenie należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie danej szkoły.
Link do systemuhttps://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/suwalki/

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły:
Rodzice kandydatów do klasy pierwszej, zamieszkałych poza obwodem danej szkoły składają wniosek w systemie elektronicznym.

Wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły, do której dziecko rekrutuje.
Do wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

Na wnioskach i oświadczeniach powinny być podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Potwierdzeniem woli przyjęcia dziecka do szkoły jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia w formie pisemnej w terminie wynikającym z harmonogramu.

Niezłożenie oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca.
Link do systemu: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/suwalki/