Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 12

tel./fax +48 87 565-02-05

e-mail sekretariat@sp6.suwalki.eu

Rekrutacja do klasy I w roku szkolnym 2024/2025

Szanowni Rodzice,
zapraszamy do zapoznania się z dokumentami w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkół Podstawowych w Suwałkach na rok szkolny 2024/2025.


Rekrutacja do suwalskich szkół podstawowych zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej.

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I – od 1.03.2024 r. od godz. 8:00 do 14.03.2024 r. do godz. 15:00
 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie – od 15.03.2024 r. do 25.03.2024 r.
 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych – 26.03.2024 r. godz. 9:00
 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – od 26.03.2024 r. od godz. 10:00 do 3.04.2024 r. do godz. 14:00
 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych – 3.04.2024 r. godz. 15:00

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły:
Rodzice kandydatów do klasy pierwszej, zamieszkałych w obwodzie danej szkoły, zgłaszają dziecko za pomocą systemu elektronicznego.

Wypełnione w systemie zgłoszenie należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie danej szkoły.
Link do systemu: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/suwalki/

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły:
Rodzice kandydatów do klasy pierwszej, zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, składają wniosek w systemie elektronicznym.

Wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły, do której dziecko rekrutuje.
Do wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Na wnioskach i oświadczeniach powinny być podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Potwierdzeniem woli przyjęcia dziecka do szkoły jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia w formie pisemnej w terminie wynikającym z harmonogramu. Niezłożenie oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca.
Link do systemu: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/suwalki/